Wat zijn ADR-goederen?

ADR is de Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. (ADR staat voor Accorduropéen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR omvat een speciale procedure die gaat over wegverkeer gerelateerde verpakkingen, vrachtverzekeringen en etikettering van gevaarlijke goederen.

 

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen die worden gebruikt om explosies en pyrotechniek uit te voeren.

Klasse 2: Gas of vloeistof

Klasse 3: Ontvlambare vloeistoffen

Klasse 4: Ontvlambare vaste stoffen

Klasse 5: Oxiderende stoffen

Klasse 6: Giftige (giftige) en besmet-gevaarlijke stoffen

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Klasse 8: Bijtende stoffen

Klasse 9: Gemengde gevaarlijke stoffen